صفحه اصلي: مدیریت
صفحه: ()   1  2  3  4  ()
موضوعات درسي 
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت تبليغات و برند بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و تجارت کسب و کار الکترونيکي بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
سمينار پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار پائيز96ٍثبت نام توسط دانشجواطلاعات
سمينار در مسائل بازاريابيثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار بهار 96ٍثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاريابي الكترونيكي پيشرفته بهار 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري بهار 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده بهار 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي صنعتي بهار 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تحقيقات در بازاريابي پائيز 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks