مديريت ارتباطات با مشتري بهار 97
(CRMSpring97)

مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازاريابي