صفحه اصلي: مدیریت
صفحه:  1  2  3  ()
موضوعات درسي 
مديريت برند و تبليغات پاییز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی پاييز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت رفتار مصرف کننده بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بعار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احکام کسب و کار بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاريابي الکترونيکي پيشرفته پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي پائيز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
احکام کسب و کار کارشناسي 99 ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بهار 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار بهار 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف كننده بهار 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت تبليغات و برند پائيز 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي پائيز 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري پاييز 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و تجارت کسب و کار الکترونيکي بهار 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks