صفحه اصلي: مدیریت
صفحه:  1  2  3  4  ()
موضوعات درسي 
مدیریت خرده فروشی وفروشگاه در تجارت الکترونیکی پاییز 01ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی پاييز 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی پاییز 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 01ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات پاییز 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت تبلیغات و برند بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احکام کسب و کاربهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
ندیریت بازاریابی پیشرفته بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفتهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت خرده فروشی وفروشگاه در تجارت الکترونیکی ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات پاییز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی پاييز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت رفتار مصرف کننده بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بعار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احکام کسب و کار بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks