صفحه اصلي: مدیریت
صفحه:  1  2  ()
موضوعات درسي 
بازاريابي و تجارت کسب و کار الکترونيکي بهار 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري بهار 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار بهار 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بهار 98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي بهار98ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت تبليغات و برند پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي پاييز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت تبليغات و برند بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و تجارت کسب و کار الکترونيکي بهار 97ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
سمينار پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحي و مديريت كسب و كار الكترونيكي پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 96ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احكام كسب و كار پائيز96ٍثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks