صفحه اصلي: مدیریت
صفحه:  1  2  3  ()
موضوعات درسي 
مدیریت تبلیغات و برند بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احکام کسب و کاربهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
ندیریت بازاریابی پیشرفته بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده بهار 1401ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفتهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت خرده فروشی وفروشگاه در تجارت الکترونیکی ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات پاییز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی پاييز 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت رفتار مصرف کننده بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته بعار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
اخلاق و احکام کسب و کار بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند و تبليغات بهار 00ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
رفتار مصرف کننده پائيز99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت برند پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت و بازاريابي الکترونيکي پيشرفته پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت خرده فروشي و فروشگاه در تجارت الكترونيكي پائيز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت ارتباطات با مشتري پاييز 99ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
احکام کسب و کار کارشناسي 99 ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks