مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی پاييز 00
(CRMFall00)

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی