صفحه اصلي: مهندسی ارتباطات وفناوری اطلاعات

مشخصات کلی این رشته

1)مقدمه

با توجه به نیاز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به توسعه در حوزه هایی نظیر مخابرات سیار"دولت الکترونیک" ، "تجارت الکترونیک" و دیگر زمینه های مرتبط و همینطور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تاکید مواد 43 الی 50 قانون توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهارم(بویژه ماده 45) قرار گرفته است، و نیز عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های ارتباطی کشور آموزشهای مرتبط به نصب، راه اندازی ، نگهداری و اپراتوری این شبکه ه(و اجزاء آنها) اولویت خاصی در رفع نیاز ها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد. به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند، دوره ی مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیتهای شغلی-تخصصی در این زمینه، با مشخصات ذیل(در محدوده ی مهندسی تکنولوژی) تدوین گردیده است.

 

2)هدف آموزشهای مهندسی ICT :

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشهای زیربنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستمهای مخابراتی و فناوریهای بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق و وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر، ایجاب می نماید  تا متخصصانی تربیت گردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی و عملی بافناوریهای موجود در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سصح کارشناسی باشند.

 

3)تعریف مهندسی ICT :

مهندس ICT ، کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و مدیریت سیستمهای ارتباطی کشور و فناوری اطلاعات به آن دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه-و تحلیل باشد و بتواند طرحها و پروژه های ICT را در ابعاد مختلف اجرا و هدایت نماید.

 

4)نقش و توانایی مهندسی ICT :

دوره کارشناسی ICT به منظور احراز توانایی های زیر برنامه ریزی شده است و فارغ التحصیلان این دوره مهارتها و آمادگی زیر را بدست خواهند آورد.

1-4) شناسایی ارتباطات و فناوری اطلاعات و آمادگی کار در بخش های مختلف ICT کشور در سطح کارشناسی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار.

2-4) نصب، آزمایش و راه اندازی سیستمهای ICT کشور.

3-4) نگهداری صحیح و بهره برداری از سیستمهای مختلف منصوبه در شبکه های ICT .

4-4) برآورد تجهیزات و ابزار لازم در اجرای پروژه های ICT .

5-4) اجرای دستورات اداری، نظارت و هدایت پروژه های ICT .

6-4) تنظیم و اجرای برنامه های دوره ای سیستمهای ICT کشور و صدور دستورالعملهای فنی مورد نیاز.

7-4) سرپرستی کاردانهای IT و ICT در زمینه های مختلف و تنظیم برنامه آموزش دوره ای برای ارتقاء دانش فنی آنان در محیط کار.

8-4) تجزیه و تحلیل مشکلات فنی کار و تنظیم گزارشات فنی ادواری و ارزیابی کمی و کیفی امکانات شبکه های ICT ایران

9-4) آمادگی تحقق و ارائه تکنیکهای جدید در زمینه استفاده جامع تر از امکانات ICT موجود و اعمال روشهای بهینه در زمینه های تخصصی مربوطه.

10-4) مطالعه و تحقیق در سیستمهای نوین ICT مورد استفاده در ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال استانداردهای جدید در زمینه های تخصصی.

11-4) ارائه پیشنهادات برای بکارگیری فناوریهای جدید ICT در کشور با ارائه طرحهای نو برای روشهای مناسب توسعه و یا تطبیق فناوری ICT .

12-4) مستند کردن تجارب کاری تجزیه و تحلیل و بکارگیری آنها در بهره برداری از امکانات ICT موجود کشور.

13-4) آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات و نحوه بکار گیری آنها.

 

5)مشاغل قابل احراز:

1-کارشناس نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای سوئیچ(گرایش سوئیچ).

2- کارشناس سیستمهای انتقال(گرایش انتقال).

3- کارشناس شبکه های فیبر نوری(گرایش مخابرات نوری)

4- کارشناس شبکه های رادیوئی مخابرات سیار(گرایش مخابرات سیار)

5- کارشناس تجهیزات آنتن و مایکروویو(گرایش موج)

6- تحلیل گر ترافیک و سیگنالینگ شبکه های مخابراتی(گرایش ترافیک و سیگنالینگ)

7- کارشناس مراکز ISP (گرایش دیتا)

8- کارشناس Server شبکه(گرایش سیستمهای تحت شبکه)

9- کارشناس امنیت شبکه(گراش دیتا)

10-کارشناس سیستمهای اطلاعاتی)(گرایش مدیریت ICT )

11 کارشناس تولید و ناظر بر تولید محتوای الکترونیکی(گرایش کاربردهای ICT )

درسي در اين گروه وجود ندارد

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks