امید عابدی: پروفایل عمومی

امید عابدی

تصوير  امید عابدی
نام و شهر دانشگاه:شیراز - آپادانا
سوابق كاري و سمت فعلي شغل:بازرس اجرائیات اصناف استان فارس

Social Networks