892 مبانی کامپيوتر و برنامه سازی دانشگاه علمی کاربردی
(892 مبانی کامپيوتر و برنامه سازی علمی کاربردی)

892 مبانی کامپيوتر و برنامه سازی