صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
872 برنامه نويسي مبتني بر وب مهاجر (گروه 1)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 تجارت الكترونيكثبت نام توسط دانشجو
872 مباني فناوري اطلاعاتثبت نام توسط دانشجو
872 مباني فن آوري اطلاعات پيام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
872 مديريت استراتژيك-چهارشنبه 7:45 تا 10:15( گروه 2)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مديريت استراتژيك- یکشنبه 10:30 تا 13( گروه 1)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مهندسي فن آوري اطلاعات-ساعت 14:30 تا 17:15 ( گروه2)ثبت نام توسط دانشجو
872 مهندسي فن آوري اطلاعات-ساعت 7:45 تا 10:15 ( گروه 1)ثبت نام توسط دانشجو
872 مهندسی اینترنت، کارشناسی نرم افزار- دانشگاه آزاد زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 درس پروژه کارشناسي علوم کامپوترموسسه عالي شهيد باهنرثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 ذخيره و بازيابي اطلاعات پيام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
872 ساختمان داده ها و الگوريتم پيام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
872 مباني كامپيوتر و برنامه سازي پيام نور سروستانثبت نام توسط دانشجو
872 گرافيك كامپيوتري دانشگاه آزاد شيرازثبت نام توسط دانشجو
872 برنامه نویسی پیشرفته دانشگاه آزاد سپیدانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد سپیدانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 زبان تخصصي نرم افزار دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 زبان تخصصي دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 شيوه ارائه مطالب علمي و فني دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks