صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
881 مهندسی اینترنت دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 تجارت الکترونيک گروه 2، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 تجارت الکترونيک گروه 1، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 مهندسي فناوري اطلاعات 1 ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 مهندسي فناوري اطلاعات 2 گروه 2، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 مهندسي فناوري اطلاعات 2 گروه 1، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مديريت استراتژيك گروه 1ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 مباني رايانه دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
873 پروژه کارشناسي علوم کامپيوتر با هنر(تابستان 1388)ثبت نام توسط دانشجو
873 كارآموزي كارداني كامپيوتر دانشگاه آزاد واحد پاسارگاد (تابستان 1388)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
873 پروژه كارداني كامپيوتر دانشگاه آزاد واحد پاسارگاد (تابستان 1388)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مديريت استراتژيك گروه 2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 بازاريابي الکترونيکي کارشناسی ارشدثبت نام توسط دانشجو
872 مباني کامپیوتر، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارسثبت نام توسط دانشجو
872 مبانی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد کازرونثبت نام توسط دانشجو
872 مباحث نظریه زبان ها و ماشین ها جهاد دانشگاهی فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 ساختمان داده دانشگاه آزاد زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سپاهانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 زبان ماشين و اسمبلي دانشگاه سپاهانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 برنامه نويسي مبتني بر وب مهاجر (گروه2)ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks