صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
882 محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
882 زبان تخصصی دانشگاه آزاد ارسنجان
882 معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
882 فيزيك 2 دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجو
882 تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
882 مبانی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
882 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
از معماریثبت نام توسط دانشجو
882 پروژه کارشناشي رشته کامپيوتر و فناوري اطلاعات:دکتر اميني لاري دانشگاه علوم تحقیقاتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
882 زبان تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
882 مهندسی فناوری اطلاعات 2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات فارسثبت نام توسط دانشجواطلاعات
MBA: Emarketingثبت نام توسط دانشجواطلاعات
MBA:Management Information Systemsثبت نام توسط دانشجو
MBA: Ecommerceثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 مهندسی فن آوری اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی شیرازثبت نام توسط دانشجو
881 مبانی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 كارگاه لينوكس دانشگاه علمی و کاربردیثبت نام توسط دانشجو
881 برنامه سازی پیشرفته 2 - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - سماثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 کارگاه شبکه های محلی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
881 محیط های چند رسانه ای دانشگاه آزاد شیرازثبت نام توسط دانشجو

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks