صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()  1 ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
موضوعات درسي 
941- معماری کامپیوتر آپادانا مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
941- برنامه سازی سیستم موسسه آموزش عالی زندثبت نام توسط دانشجواطلاعات
941-معماری کامپیوتر زند مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
941-مهندسی اینترنت زند مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
941 نظریه زبان و ماشینها موسسه آموزش عالی زند شیرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات
941-آز معماری زند مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
941-محیطهای جند رسانه ای زند مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
941-مهندسی اینترنت آپادانا مهر 94ثبت نام توسط دانشجو
مباحث ويژه پيشرفته بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مهندسي نرم افزار پيشرفته بهار 95 آپاداناثبت نام توسط دانشجواطلاعات
942 برنامه سازی سیستم موسسه آموزش عالی زندثبت نام توسط دانشجو
تجارت الکترونيک بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
فناوري اطلاعات 2 - اخلاقياتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
942- معماری پیوسته آپادنا بهمن 94ثبت نام توسط دانشجو
942- مهندسی اینترنت آپادانا بهمن 94ثبت نام توسط دانشجو
942-معماری ناپیوسته کامپیوتر آپادانا بهمن 94ثبت نام توسط دانشجو
رفتار مصرف کننده بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تحقيقات بازاريابي بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
بازارشناسي و مسائل بازار بهار 95ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks