صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
872 گرافيك كامپيوتري دانشگاه آزاد شيراز كپي 1ثبت نام توسط دانشجو
882 محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان كپي 1
891 طراحی صفحات وب و محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی زاهد شهرثبت نام توسط دانشجو
891 طراحی صفحات وب و محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی بیضاءثبت نام توسط دانشجو
891 شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءثبت نام توسط دانشجو
891 طراحی پایگاه داده ها دانشگاه غیر انتفاعی زندثبت نام توسط دانشجو
891 آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
891 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
891 طراحی صفحات وب دانشگاه آزاد اسلامی سروستانثبت نام توسط دانشجو
891 طراحی زبانهای برنامه نویسی دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجو
891 معماری کامپیوتر دانشگاه زندثبت نام توسط دانشجو
891 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
891 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
891 محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد ارسنجانثبت نام توسط دانشجو
891 تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس سه شنبهثبت نام توسط دانشجواطلاعات
891 مبانی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس سکشن دومثبت نام توسط دانشجواطلاعات
891 مبانی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس سکشن اولثبت نام توسط دانشجواطلاعات
891 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس سکشن اولثبت نام توسط دانشجواطلاعات
891 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس سکشن دومثبت نام توسط دانشجواطلاعات
تجارت الکترونیک SUثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks