صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...26   ()
موضوعات درسي 
911 طراحی الگوريتم دانشگاه علمی کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
911 معماری کامپیوتر زند مهر 91ثبت نام توسط دانشجو
911محیطهای چند رسانه ای زند مهر 91ثبت نام توسط دانشجو
911 شيوه ارائه مطالب علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستانثبت نام توسط دانشجو
911 مهندسي نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي سروستانثبت نام توسط دانشجو
911 مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستانثبت نام توسط دانشجو
911 زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان ثبت نام توسط دانشجو
911 مهندسی اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان ثبت نام توسط دانشجو
911 گرافیک کامپیوتری (1) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان ثبت نام توسط دانشجو
911 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان ثبت نام توسط دانشجو
911 طراحي سيستمهاي شي گرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجواطلاعات
903 پروژه پایانی دانشگاه آزاد اسلامی سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
911 ترجمه پيشرفته 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجو
911 اصول ومباني نظري ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجو
911 کاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان درترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجو
911 اصول وروش تحقيق 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجو
911 زبان خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونثبت نام توسط دانشجو
911 برنامه نويسی شبکه دانشگاه علمی کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
911 طراحی صفحات وب دانشگاه علمی کاربردی مخابراتثبت نام توسط دانشجواطلاعات
911 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی آموزشکده فنی و حرفه ای سما کازرونثبت نام توسط دانشجو

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks