صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
IT Starategic Management-1ثبت نام توسط دانشجو
IT Starategic Management-3 ..ثبت نام توسط دانشجو
IT Starategic Management-2 ..ثبت نام توسط دانشجو
901آزمایشگاه معماری ارسنجان مهر 90ثبت نام توسط دانشجو
901 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی شیرازثبت نام توسط دانشجو
901 پروژه نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستانثبت نام توسط دانشجو
901 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
901 معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سروستانثبت نام توسط دانشجو
901 مهندسی اينترنت دانشگاه آزاد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی دانشگاه آزاد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
901 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی سروستان
901معماری کامپیوتر دانشگاه زند مهر 90ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
901 طراحی صفحات وب دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستانثبت نام توسط دانشجو
901 آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سروستانثبت نام توسط دانشجو
901 شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
901 آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد زرقان مهر 90اطلاعات
Management Information Systems-2ثبت نام توسط دانشجو
Management Information Systems ثبت نام توسط دانشجو
901 ترجمه انفرادي مهرماه90ثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks