صفحه اصلي: دروس ترم هاي گذشته
دروس ترم هاي گذشته
صفحه: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...26   ()
موضوعات درسي 
892 طراحی صفحات وب دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستانثبت نام توسط دانشجو
892 گرافیک کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892 آزمايشگاه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892 مبانی کامپيوتر و برنامه سازی دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892 محیط های چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی زرقانثبت نام توسط دانشجو
892 test محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
892 test محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان كپي 1
892 test محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان كپي 2
892 test محیطهای چند رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان كپي 3
892 آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه پیام نور سروستانثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892Fars S&R Information Engineering Technology1-2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892Fars S&R Information Engineering Technology1-1ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892Fars S&R Ecommerceثبت نام توسط دانشجو
892Fars S&R IT Starategic Managementثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892Fars S&R IT Starategic Management-2ثبت نام توسط دانشجواطلاعات
روش های آماریثبت نام توسط دانشجو
بازارشناسی ومدیریت بازارثبت نام توسط دانشجو
892 Marketing for Business Administrationثبت نام توسط دانشجواطلاعات
892 Management Information Systemsثبت نام توسط دانشجواطلاعات
872 بازاريابي الکترونيکي ، دانشگاه شيرازثبت نام توسط دانشجواطلاعات

صرف نظر از آمار سايت

آمار سايت


Social Networks